Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zagospodarowanie przestrzenne gminy 16.01.2008

16 stycznia (środa) w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Pińczowa, Skrzypiowa, Włoch, Brześcia i Pasturki. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Włodzimierz Badurak, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Marcin Skowron, przedstawiciele zespołu projektowego przygotowującego studium oraz zainteresowani mieszkańcy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Pińczowa, Skrzypiowa, Włoch, Brześcia i Pasturki wyłożone zostało do wglądu mieszkańców 24 grudnia 2007 roku i dostępne będzie do 3 III 2008 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. W tym okresie (do 3 marca) mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do opracowanego planu.

„Przedstawione studium jest efektem kompromisu i konsultacji prowadzonych z mieszkańcami” – mówił burmistrz Włodzimierz Badurak – „Przyjęcie studium a potem uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego jest dla Gminy bardzo ważne, gdyż pozwoli na realizację wielu, niezwykle ważnych dla nas wszystkich inwestycji, jak np. budowę obwodnicy”.

Procedura sporządzania studium, planów miejscowych, jest bardzo skomplikowana i wymaga ścisłego porozumienia pomiędzy różnymi organami i instytucjami. Chronologiczny przebieg prac projektowych i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień przedstawił Marcin Skowron – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego.
Najważniejsze założenia i kierunki rozwoju, jakie wprowadzono w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw : Włochy, Brzeście , Pasturka i Skrzypiów, a tym samym w planach miejscowych dla tych terenów uwzględniają:
- okalizację wschodniej obwodnicy miasta Pińczowa leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766,
- wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod małą i średnią przedsiębiorczość na terenie miasta Pińczowa: obręb 09 i 10, po północno-wschodniej stronie drogi wojewódzkiej relacji Pińczów - Busko Zdrój w kierunku miejscowości Pasturka,
- wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną na terenie miasta Pińczowa : obręb 03 - po północnej i południowej stronie ulicy Leśnej, obręb 08 - na południe od osiedla Podgórze oraz w miejscowościach Pasturka, Brzeście, Skrzypiów i Włochy,
- zarezerwowanie nowych terenów pod usługi o ekstensywnym sposobie zabudowy z zakresu sportu i rekreacji na terenie miasta Pińczowa (w sąsiedztwie Zalewu Pińczowskiego) oraz w sołectwie Brzeście.

Po 3 marca rozpocznie się analiza uwag zgłoszonych do wyłożonego studium. Od wagi i rodzaju zastrzeżeń zależeć będzie dalsze tempo prac związanych z uchwaleniem studium.
Studium stanowi podstawowe, wyjściowe opracowanie służące uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego będącego aktem prawa miejscowego.