Archiwum

Powrót do listy aktualności

Uwaga na ptasią grypę !!! 30.12.2016

Uwaga na ptasią grypę !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii podał informacje o przypadku na terenie gminy Pińczów wysoko zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W związku z poważnym zagrożeniem wystąpienia tego zjawiska, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, by zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach zachować daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa ptasiej grypy do gospodarstw.

Należy również:

  1. wstrzymać się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawić ptaki w budynkach inwentarskich
  2. zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków
  3. wstrzymać się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarzowych
  4. stosować maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób

By ustrzec się ptasiej grypy należy stosować się do poniższych zaleceń:

  1. spożywać mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej (w temp. Minimum 70°C)
  2. myć dokładnie wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem. Należy pamiętać, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy
  3. nie dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków, w tym dzikich
  4. po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim jak i hodowlanym należy myć ręce mydłem w ciepłej wodzie
  5. unikać styczności surowego mięsa drobiowego z innymi produktami żywnościowymi
  6. Niezwłocznie zgłaszać do odpowiednich instytucji (burmistrz, Powiatowy Lekarz Weterynarii) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadzając analizę ryzyka wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nakazał oznakowanie obszaru zapowietrzonego ( to obszar bezpośrednio położony wokół ogniska choroby) i obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych oraz rozłożenia mat dezynfekcyjnych na drogach dojazdowych między obszarami zagrożonymi i zapowietrzonymi.

Przypominamy również o obowiązku zastosowania wszelkich nakazów i zakazów oraz środków kontroli na czas trwania zagrożenia.