Archiwum

Powrót do listy aktualności

Straż Miejska podsumowała 2007 rok 09.01.2008

Realizując zadania przewidziane w ustawą o strażach gminnych oraz przepisami prawa miejscowego, pińczowscy strażnicy miejscy w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku podjęli 944 interwencji – wynika ze statystyk sporządzonych przez Straż Miejską. Sprawozdanie z działalności SM przedłożone zostanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
Wśród interwencji podejmowanych przez Straż Miejską przeważają ustne i pisemne pouczenia bądź polecenia (692), skierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego (16), mandaty karne (209).
W ciągu 2007 roku SM zabezpieczyła 40 imprez masowych, skontrolowała 276 posesji pod kątem wyposażenia w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, odbyła 114 wspólnych patroli z Policją na terenie miasta i gminy.

„Priorytetem w działalności Straży Miejskiej jest utrzymanie porządku publicznego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i gminy”- mówi Marcin Kozłowski, komendant Straży Miejskiej – „Realizując zadania Straż Miejska skupiła się w ubiegłym roku na informowaniu i pouczaniu, stosowanie mandatów karnych było ostatecznością w przypadkach rażącego łamania przepisów lub niestosowania się do wcześniejszych pouczeń.” – dodaje.

Jak wynika z danych przekazanych przez Straż Miejską, najczęściej popełnianymi wykroczeniami są:
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
- nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
- nieprzestrzeganie przepisów ustawy oraz uchwały Rady Miejskiej o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

W 2007 roku pińczowska Straż Miejska brała udział w wojewódzkich zawodach straży miejskich „Patrol Roku”, gdzie zajęła wysokie, trzecie miejsce.