Archiwum

Powrót do listy aktualności

Startują nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim 12.02.2009

Od dnia 5 lutego 2009 r. (od godz. 12:00) do dnia 20 marca 2009 r. (do godz. 15:00) w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biurze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ul. Jagiellońska 70, można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektów w ramach:

1) Priorytetu VII PO KL "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" (konkurs zamknięty nr 1/1/7.3/POKL/2009)

2) Priorytetu IX PO KL "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach":

  •  Działanie 9.2 PO KL "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" (konkurs zamknięty nr 2/1/9.2/POKL/2009);
  •  Działanie 9.1 PO KL "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty":

- Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" (konkurs zamknięty nr 3/1/9.1.1/POKL/2009);

- Poddziałanie 9.1.2 PO KL "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" (konkurs zamknięty nr 4/1/9.1.2/POKL/2009).

Dokumentacja konkursowa - obowiązuje od dnia 5 lutego 2009r. od godziny 12:00 i można ją pobrać wraz z załącznikami z zakładki: "Konkursy - Ogłoszone konkursy - 2009" na stronie www.pokl.sbrr.pl

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Sekretariatu Biura PO KL, ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce.

Szczegółowe informacje na temat naboru projektów są również dostępne pod numerem telefonu
(0-41) 335-05-02, wew. 107.

Źródło: www.pokl.sbrr.pl