Archiwum

Powrót do listy aktualności

Skorzystały z szansy na aktywizację zawodową 15.12.2008

24 kobiety z terenu Gminy Pińczów skorzystały z szansy na aktywizację zawodową poprzez uczestnictwo w projekcie „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w Gminie Pińczów” współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakończył się 15 grudnia a w uroczystym podsumowaniu i wręczeniu certyfikatów wzięły udział wszystkie uczestniczki projektu oraz zaproszeni goście - władze samorządowe, przedstawiciele instytucji i podmiotów rynku pracy.

<img src="images/aktualnosci/old/news/33312293303691.jpg" border="0" alt="" />
Fot. Wojciech Bałabański

Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w Gminie Pińczów” realizowany był przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowity koszt projektu wyniósł 168123 zł, przy wkładzie własnym 19800 zł. Był to pierwszy tak duży projekt z udziałem środków unijnych realizowany przez MGOPS Pińczów. „Projekt skierowany był do mieszkańców miasta i gminy Pińczów, bezrobotnych będących w okresie aktywności zawodowej korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.” – informuje kierownik ośrodka Andrzej Piekoszewski. – „Uczestniczki projektu skorzystały z różnych form wsparcia: od poradnictwa zawodowego po specjalistyczne szkolenia; a na każdym z etapów projektu posiadały do dyspozycji fachowców z zakresu umiejętności psycho-społecznych, komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego.”

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło nabycie nowych umiejętności interpersonalnych, a także – co bardzo ważne na dzisiejszym rynku pracy – przeszkolenia pod konkretne zawody: opiekun osób starszych niepełnosprawnych i dzieci, pracownik administracyjno-biurowy, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Wszystkie osoby skorzystały również z kursu obsługi komputera i posługiwania się Internetem, co z pewnością będzie dobrym narzędziem do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy.

„Jestem głęboko przekonany, że nabyte przez udział w projekcie umiejętności przyczynią się do sprawnego i elastycznego poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcia zatrudnienia.” - życzył paniom burmistrz Marek Zatorski – „To bardzo ważne, że osoby korzystające z opieki społecznej nie zamykają się w czterech ścianach, ale chcą inwestować w siebie i podnosić swoją wiedzę poprzez szkolenia.” – dodał.

<img src="images/aktualnosci/old/news/4412293304002.jpg" border="0" alt="" />
Fot. Wojciech Bałabański

Gratulacje i najlepsze życzenia złożyli również Anna Gawrońska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, Marek Omasta – Przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Wąsik – dyrektor DPS, Leszek Bucki – Dyrektor Oddziału ZDZ Busko-Zdrój oraz przedstawiciele ZDZ Pińczów – Robert Domagała i Izabela Bos-Domagała.
Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w Gminie Pińczów” realizowany był do 15 grudnia 2008 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

<img src="images/aktualnosci/old/news/80012293304253.jpg" border="0" alt="" />
Fot. Wojciech Bałabański

<img src="images/aktualnosci/old/news/90912293304414.jpg" border="0" alt="" />
Fot. Wojciech Bałabański

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Osoby zainteresowane Programem i aplikowaniem o środki z PO KL zapraszamy na stronę internetową http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss/programy/krajowe/pokl/.