Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 21.08.2019

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 28 sierpnia 2019 roku /środa/ o godz. 9-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A. 

                                           Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 18 lipca 2019 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok,

2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035,

3) zmiany uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

4) zmiany uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

5) powołania zespołu opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych,

6) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,

7) zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,

8) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie,

9) utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu,

10) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 1 w Pińczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,

11) zmiany uchwały Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli,

12) określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pińczowie,

13) zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów.

7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2018 rok.

8. Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.

9. Rozpatrzenie wyników z kontroli przebiegu modernizacji oczyszczalni ścieków w Pińczowie w 2018 roku, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 30 lipca 2019 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.