Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 06.06.2019

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 12 czerwca 2019 roku /środa/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

   Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 17 kwietnia 2019 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie finansowe z działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2018 rok

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2018 rok.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok,
 • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035,
 • udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku,
 • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
 • zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Pińczów,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Pińczów,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Pińczów,
 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pińczów,
 • wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2019 roku,
 • regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli,
 • zmiany uchwały Nr XLII/371/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
 • rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,
 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Pińczów.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. w Pińczowie w 2018 roku.

9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pińczów za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie wyników z kontroli Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 25 kwietnia 2019 r. i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.

11. Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.