Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 07.03.2018

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 15 marca 2018 roku /czwartek/ o godz.10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XLI//2018 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 12 lutego 2018 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

     1. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok,

     2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2018 – 2031,

     3. zawarcia porozumienia o utworzeniu Pińczowskiego Klastra Energetycznego,

     4. wprowadzenia zmian w Statucie Muzeum Regionalnego w Pińczowie,

     5. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych,

     6. zmiana uchwały nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli,

     7. zmiana uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów,

     8. zmiana uchwały XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r,

     9. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Pińczów przez inne niż Gmina Pińczów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

     10. w sprawie podziału gminy Pińczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

     11. przyjęcia ,,Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów”,

     12. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów,

     13. wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,

     14. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

7. Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków wpływających do organów Gminy Pińczów w 2017 roku.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pińczów za 2017 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie za 2017 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2020” w 2017r.

11. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w Gminie Pińczów w 2017.

12. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów w 2017 roku.

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Przemysłu i Handlu od 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r.

14. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej od 01.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

15. Interpelacje i zapytania radnych, informacje komunikaty i wolne wnioski.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz