Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 15.12.2017

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku /czwartek/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.                                          

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu   Nr XXXIX//2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2017 – 2031,
 3. określenie terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria – począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Pińczów,
 4. uchwalenie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
 9. nadanie nazwy ulicy w Pińczowie,
 10. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2018 rok.

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2018 – 2031:

 • wystąpienie Skarbnika Gminy
 • zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • opinia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2018 – 2031.

8. Uchwalenie budżetu Gminy Pińczów na 2018 rok

 • wystąpienie Skarbnika Gminy,
 • zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2018 rok,
 • opinia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2018 rok. 

9. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Pińczów z uwzględnieniem poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017r.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej od 29.12 2016 r. do 28 grudnia 2017r.

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej od 29.12.2016 r. do 28 grudnia 2017r.

12. Interpelacje, zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz