Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 05.10.2017

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 11 października 2017 roku /środa/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego t.j. samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2017 roku.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

     1) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok,

     2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2017 – 2031,

     3) stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie,

     4) stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie,

     5) stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Pińczowie (która jest w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie),

     6) stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół w Pińczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Pińczowie,

     7) stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Gackach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gackach ( która jest w Zespole Placówek Oświatowych w Gackach),

     8) stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kozubowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kozubowie ( która jest w Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie),

     9) stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej w Bogucicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bogucicach ( która jest w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bogucicach),

     10) przyjęcia Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów,

     11) wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie za 2016 rok.

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2016/2017.

11. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie.

12. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Pińczowie.

13. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez pracowników gminy.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Informacje, komunikaty i wolne wnioski.

16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

Przwodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz