Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 23.08.2017

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 30 sierpnia 2017 roku /środa/ o godz. 10:00 w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

Projekt porządku obrad przewiduje :

  1. Otwarcie sesji

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu   Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 lipca 2017 r.

  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

                   1) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017rok,

                   2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2017-2031,

                   3) udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,

                   4) udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,

                   5) zmiany uchwały Nr XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Pińczów z dnia 16 marca 2017r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogucicach,

                   6)zmiana uchwały Nr XXVII/235/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty,

                   7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

                   8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

                   9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

                   10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

       7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok.

       8. Informacja z działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.

       9. Interpelacje i zapytania radnych.

       10. Informacje, komunikaty i wolne wnioski.

       11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

       12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz