Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 06.06.2017

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 roku /środa/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

                                          Projekt porządku obrad przewiduje :

 1. Otwarcie sesji

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu   Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 r. i ., Nr XXXII/2017 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2017 r.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami,

 6. Sprawozdanie finansowe z działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2016 rok

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2016 rok

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

        1) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017rok,

        2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2017 – 2031

        3) zmiany uchwały nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,          

        4) w sprawie sposobu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, zespołów i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów,          

        5) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (etat łączony)          

        6) zmiany uchwały Nr XXII/229/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny”,                                                                

        7) w sprawie regulaminów korzystania z parków miejskich w Pińczowie,

        8) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

        9) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

       10) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

       11) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

       12) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,    

       13) w sprawie przyjęcia Karty Samorządności,

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów:

 1. a. wystąpienie Skarbnika Gminy,
 2. b. zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
 3. c. zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 4. d. dyskusja,
 5. e. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
 6. f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

9.Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021                      

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacje, komunikaty, wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Zamknięcie obrad.