Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 19.04.2017

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 26 kwietnia 2017 roku /środa/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

Projekt porządku obrad przewiduje :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 4. Przyjęcie protokołu   Nr XXX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 marca 2017 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata2017-2031,
  3. wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 ,, Rozwój miast”, działanie 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”,
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów w Gminie Pińczów,
  5. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów,
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pińczów za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ,,Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o. w Pińczowie w roku obrotowym 2016.
 9. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o .o w Pińczowie za 2016 rok.
 10. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Pińczów na 2016 rok.
 11. Rozpatrzenie wyników kontroli działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie w roku 2016 przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 27 lutego 2017 r. i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.
 12. Rozpatrzenie wyników kontroli działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie w 2016 roku przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 27 marca 2017 r. i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacje, komunikaty, wolne wnioski.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz