Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 08.03.2017

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 16 marca 2017 roku /czwartek/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4. Przyjęcie protokołu   Nr XXIX//2017 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lutego 2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok,

 2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2017 – 2031,

 3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

 4. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 5. określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria – na rok szkolny 2017/2018 w Gminie Pińczów,

 6. utworzenia Zespołu Szkół w Bogucicach,

 7. przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2015 – 2022”,

 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka w gminie Pińczów,

 9. ustanowienia użytku ekologicznego,

 10. ustanowienia pomnika przyrody,

 11. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa,

 12. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa,

 13. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów

7. Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków wpływających do organów Gminy Pińczów w 2016 roku.

8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie za 2016 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów w 2016 roku.

10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020” w 2016 r.

11. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w Gminie Pińczów w 2016 r.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Przemysłu i Handlu od 30.12.2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska od 03.12.2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Informacje, komunikaty, wolne wnioski.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz