Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 16.12.2016

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 roku /środa/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

Projekt porządku obrad przewiduje :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 4. Przyjęcie protokołu   Nr XXVII//2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2016 – 2031,
  3. zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości,
  4. utworzenia jednostki budżetowej Pływalnia Miejska w Pińczowie,
  5. ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych,
  6. zmiany uchwały nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  7. zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie,
  8. określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
  9. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2017 rok.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2017 – 2031:
 • wystąpienie Skarbnika Gminy
 • opinia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2017 – 2031.

      8. Uchwalenie budżetu Gminy Pińczów na 2017 rok

 • wystąpienie Skarbnika Gminy,
 • opinia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2017 rok.

      9. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Pińczów z uwzględnieniem poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

    10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania od 03.12.2015 r. do 28 grudnia 2016 r.

    11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej od 30.12.2015 r. do 28 grudnia 2016 r.

    12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej od 30.12.2015 r. do 28 grudnia 2016 r.

    13. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pińczowie oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie na 2017 rok.

    14. Interpelacje i zapytania radnych.

    15. Informacje, komunikaty, wolne wnioski.

    16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

    17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz