Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 22.11.2016

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 30 listopada 2016 roku /środa/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

   Projekt porządku obrad przewiduje :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 4. Przyjęcie protokołów: Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r. i Nr XXVI/2016 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2016 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki   Komunalnej i Mieszkaniowej   Spółka z o. o.   ul. Słabska   13, 28 – 400 Pińczów,
  2. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2016 – 2031,
  4. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok,
  5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
  6. zwolnień od podatku od nieruchomości,
  7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
  8. opłaty od posiadania psów,
  9. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  10. wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok,
  11. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  12. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  13. przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  14. wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”,
  15. wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
  16. określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  17. uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2017 – 2021,
  18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
  19. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
  20. zmiany uchwały Nr XXII/174/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
  21. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie wyników kontroli działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pińczowie w dniu 5 października 2016 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej od 03.12.2015 r. do 30.11.2016 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje, komunikaty i wolne wnioski.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz