Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej 09.02.2018

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 12 lutego 2018 roku (poniedziałek ) o godz. 1300  w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ulicy 3 Maja 10.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2018-2031,
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,
 4. uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020,
 5. zryczałtowanie miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Pińczów i przewodniczącego zarządu osiedla Gacki- Osiedle,
 6. zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie na 2018 rok,
 7. zmiana uchwały Nr XXXVI/324/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
 8. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta i gminy Pińczów,
 9. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta i gminy Pińczów,
 10. nadanie nazwy rondu w mieście Pińczów,
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność  Gminy,

7. Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.