Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej 30.10.2017

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 3 listopada 2017 roku (piątek) o godz. 14:30 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ulicy 3 Maja 10.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu  Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 października 2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

 1) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok,

 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2017 – 2031,

7.  Interpelacje i zapytania radnych.  

8.  Informacje, komunikaty i wolne wnioski. 

9.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz