Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej 25.07.2017

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 27 lipca 2017 roku (czwartek ) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ulicy 3 Maja 10.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 czerwca 2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

          1) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok,

          2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata2017-2031,

          3) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów w gminie Pińczów.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacje, komunikaty i wolne wnioski.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz