Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej 03.02.2017

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 8 lutego 2017 roku (środa ) o godz. 13:00  w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ulicy 3 Maja 10.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4. Przyjęcie protokołu  Nr XXVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia  2016 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

1)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,

2)     zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok,

3)   projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

4)   zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów,

5)   zmiany uchwały Nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

7. Interpelacje i zapytania radnych.    

8.Informacje, komunikaty i wolne wnioski. 

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz