Archiwum

Powrót do listy aktualności

Rolnicy zainteresowani aktywizacją w ramach grup producenckich 10.12.2008

Ponad 40 rolników wzięło wczoraj udział w spotkaniu informacyjnym na temat grup producentów rolnych, które przeprowadziło na terenie Pińczowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie było elementem szerokiej kampanii promocyjnej ministerstwa dotyczącej tworzenia grup producenckich przez rolników.

<img src="images/aktualnosci/old/news/7181228902692szkolenie.jpg" border="0" alt="" />

<img src="images/aktualnosci/old/news/1271228902750ludzie.jpg" border="0" alt="" />

„Wprowadzane w Polsce od kilku lat rozwiązania prawne zmierzają do aktywizacji producentów rolnych, podejmowania wspólnych działań na rynku, poprawy ekonomicznej efektywności gospodarowania przez poszczególnych członków grup producentów rolnych oraz zapewnienia konsumentom produktów dobrej jakości w przystępnej cenie.” – mówiła na wstępie Mirosława Miłosławska-Kozak – Naczelnik Wydziału Aktywizacji Producentów Rolnych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.
Funkcjonowanie w Polsce organizacji gospodarczych utworzonych i zarządzanych przez rolników - grupy producentów lub organizacje producenckie – opiera się na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
(Dz. U. Nr 72, poz. 424). Ustawa określiła m.in. zasady sprzedaży produktów, ale także pozwalała  uzyskać wsparcie finansowe z budżetu na założenie i działalność administracyjną grupy. 9 kwietnia 2008 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na podstawie PROW 2007-2013 tylko w latach 2007 do 30.06.2008 złożono 120 wniosków o pomoc i 34 wnioski o płatność (wnioskowana kwota pomocy 5 820 579,22 zł). Obok tego, grupy producentów rolnych mogą ubiegać się m.in. o kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa.
Korzyści płynących ze zrzeszania się w grupy producenckie jest więcej. Lepsza gwarancja rynków zbytu, wyższe jednostkowe przychody, wspólne inwestycje, jeden menedżer, wspólne przygotowanie odpowiednich partii produktów (suszenie, magazynowanie, pakowanie, oznakowanie). Wszystko to sprawia, że rolnicy coraz częściej i z dużym zainteresowaniem postanawiają zrzeszać się w grupy producenckie w formie spółdzielni, spółek, zrzeszeń, czy stowarzyszeń.

Pomoc finansowa dla grup producenckich jest realizowana w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od daty wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa. Jak zaznaczyła pani Mirosława Miłosławska-Kozak z pomocy grupa może skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności
Pomoc finansowa stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach:

a) 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej do sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku,
 lub
b) 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej powyżej EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.
Pomoc jest udzielana według kolejności otrzymania przez ARiMR, wniosków o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje na temat grup producenckich można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce PROW 2007-2013 (http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1469&LangId=0)