Archiwum

Powrót do listy aktualności

Rewitalizacja Pińczowa 25.01.2008

23 stycznia (środa) w Urzędzie Miejskim w Pińczowie odbyły się konsultacje nad „Lokalnym programem rewitalizacji miasta Pińczowa na lata 2007-2013”. W spotkaniu, na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, wzięli udział dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, pracownicy Urzędu Miejskiego.

Dzisiejsza dyskusja nad projektem programu pozwoliła wyłonić problemy oraz wskazać obszary, które będą przedmiotem działań rewitalizacyjnych. Gotowy dokument, z naniesionymi uwagami, w dalszej kolejności przedstawiony zostanie radnym pod dyskusję na komisjach a potem pod obrady sesji Rady Miejskiej w Pińczowie.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym przemiany przestrzenne, gospodarcze i społeczne podejmowane na obszarach miejskich, bądź terenach poprzemysłowych, które służą poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja powinna przyczyniać się do uruchamiania nowych miejsc pracy, aktywizacji mieszkańców, wywoływania w nich przedsiębiorczych postaw, zmniejszenia zagrożenia przestępczością, zachowania dziedzictwa kulturowego, podejmowania remontów i konserwacji - szczególnie zabytkowych obszarów.

Lokalny program rewitalizacji stanowić ma jednolity dokument programowy wskazujący możliwości uzyskania realnego dofinansowania z budżetu gminy, ze środków unijnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Posiadanie przez Pińczów lokalnego programu rewitalizacji niewątpliwie ułatwi sięganie po alternatywne źródła finansowania.
Równocześnie z programem rewitalizacji Pińczowa przygotowywany jest Plan Odnowy Miejscowości dla wsi: Gacki – Osiedle – Leszcze, Kozubów i Szarbków – Chrabków.

W „Lokalnym programie rewitalizacji miasta Pińczowa na lata 2007-2013” miasto podzielone zostanie na cztery strefy rewitalizacji: obszary zabytkowe i miejska przestrzeń publiczna, obszary sportowo – rekreacyjne, obszary mieszkalne (osiedla) oraz tereny poprzemysłowe.
W każdej z poszczególnych stref wpisane będą określone działania z planowanymi źródłami ich finansowania.

Już po dzisiejszej dyskusji nad programem wnioskować można, że ujęte w nim zostaną m.in. zadania infrastrukturalne, tworzenie nowych miejsc rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży, parkingi miejskie, ścieżki turystyczne, obiekty zabytkowe pod kątem ich odnowy i wykorzystania jako potencjału turystycznego miasta.
Lokalny program rewitalizacji zbieżny będzie ze strategią rozwoju Gminy Pińczów, Strategią Województwa Świętokrzyskiego oraz z Narodowym Planem Rozwoju.