Archiwum

Powrót do listy aktualności

Radni uchwalili budżet na 2009 rok 30.12.2008

Przy 15 głosach za, 3 przeciw i 3 wstrzymujących się radni przyjęli wczoraj budżet Gminy Pińczów na 2009 rok. Według założeń budżetu prognozowane dochody mają wynieść 50658818 zł, a wydatki 56879590 zł. Deficyt budżetu w wysokości 6220772 zł zostanie pokryty z kredytów i pożyczek.

<img src="images/aktualnosci/old/news/4341230642020sesja3.jpg" border="0" alt="" />Podjęcie uchwały budżetowej poprzedziły wystąpienia Skarbnika Gminy, Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miejskiej oraz dyskusja radnych.
Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowany został przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, która stosownymi uchwałami zaopiniowała projekt budżetu złożony przez Gminę Pińczów, prawidłowość prognozy długu i możliwość sfinansowania deficytu. Pozytywną opinię wyraziła również Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miejskiej, w imieniu której wypowiadał się Wiktor Badurak (Przewodniczący Komisji).

„Projekt budżetu jest odważny, ambitny i jednocześnie bardzo realny” - zapewnia burmistrz Włodzimierz Badurak – „Planujemy wiele inwestycji, aby wykorzystać możliwość pozyskania środków unijnych. Nie oznacza to jednak, że na koniec roku deficyt budżetowy nie będzie mniejszy od założonego. Deficyt wynika bowiem nie z wydatków bieżących, ale inwestycyjnych.”- uspokaja burmistrz.

W budżecie Gminy Pińczów określone zostały zadania inwestycyjne ujęte w ramach rocznego i wieloletniego planu inwestycyjnego. Sumując wydatki przewidziane na 2009 rok w obu planach, Gmina Pińczów wyda w przyszłym roku na inwestycje kwotę rzędu 13,5 mln zł.

Plan rocznych zadań inwestycyjnych wynosi 1955000 zł i znalazły się w nim następujące zadania:
- przebudowa drogi Chwałowice – Borków
- przebudowa ul. Szarych Szeregów w Pińczowie
- przebudowa ul. 3 Maja w Pińczowie
- przebudowa chodnika na ul. Szkolnej
- przebudowa drogi w Pasturce
- przebudowa drogi Zagość – Parcele
- przebudowa drogi Młodzawy-Piaski
- przebudowa drogi Marzęcin-Kostki
- wykup gruntu
- przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 3 Maja
- remont pomieszczeń pod potrzeby biblioteki i świetlicy w Gackach
- komputeryzacja Urzędu – projekt unijny

Plan wieloletnich zadań inwestycyjnych (2009-2011) wynosi łącznie 43956862 zł, w tym na 2009 rok 11610000 zł i ujęto w nim do realizacji w 2009 roku następujące zadania:
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2008 - 2010
- kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów 2008-2009
- partycypacja w kosztach przebudowy ul. Batalionów Chłopskich 2006-2009
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Brzeście – ul. Batalionów Chłopskich 2007-2009
- ewidencja dróg gminnych 2006-2009
- budowa ciągu pieszego tzw „Stoku”
- przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej 2006-2009
- budowa ul. Grodziskowej z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej
- budowa ulicy Przemysłowej
- budowa łącznika od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej
- przebudowa ul. Polnej
- przebudowa drogi z budową parkingu na Osiedlu Gacki
-przebudowa drogi „Grochowiska” 2009-2010
- przebudowa ul. 7 Źródeł
- mieszkania socjalne
- budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1
- przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej 2007-2010
- budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Pińczowie 2008-2010
- przebudowa, modernizacja i wyposażenie PSCK w Pińczowie

dochody i wydatki
Prognozowane dochody Gminy Pińczów w 2009 roku wyniosą 50658818 zł. Podobnie, jak w latach poprzednich, kluczowym źródłem dochodów gminy są podatki  od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), subwencja oświatowa, podatki od nieruchomości oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną.
Plan przyszłorocznych wydatków wynosi 56879590 zł. Lwią część wydatków stanowią oświata i wychowanie (ponad 19 mln zł), pomoc społeczna (ponad 10,5 mln zł); w dalszej kolejności są inwestycje, kultura i sport.
Deficyt budżetu w wysokości 6220772 zł, zgodnie z założeniami budżetu, zostanie pokryty z kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy Pińczów wynika z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Część wydatków ujętych w tegorocznym budżecie stanowią wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku.
„Realizowanie ważnych dla gminy zadań wymaga zaciągania kredytów inwestycyjnych, szczególnie gdy przeanalizujemy planowane wydatki inwestycyjne. Wiele miast posiada zadłużenie na dużo większym poziomie, nieporównywalnym do naszego, gdzie kredyty i pożyczki stanowią wysoki odsetek finansowania zadań inwestycyjnych.” – komentuje Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Omasta.

Budżet na 2009 rok, podobnie jak tegoroczny, będzie z pewnością wielokrotnie modyfikowany w trakcie roku. Takie działania usprawniają elastyczne zarządzanie środkami budżetowymi oraz dostosowywanie się do bieżących warunków inwestycyjnych.