Archiwum

Powrót do listy aktualności

Promesa dla Gminy Pińczów 04.08.2017

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla Gminy Pińczów promesę na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W piątek 4 sierpnia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak otrzymał promesę od wojewody świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek.

Na zadania o nazwie: 1. „Przebudowa drogi w Pińczowie (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 226, 213/3, 124/4, 124/8 od km 0+000 do km 0+871, dł 871 mb; 2. „Przebudowa drogi w Mozgawie (1) dz. nr ewid. 647 od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 mb” Gminie Pińczów przyznana została dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w wysokości 345 000, 00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów. Pozostałe 20% dofinansowanie zostanie z budżetu Gminy Pińczów.

promesa 2