Archiwum

Powrót do listy aktualności

Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pińczów 12.03.2008

Urząd Miejski w Pińczowie przygotował projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pińczów na lata 2008 – 2015. Projekt strategii przekazany zostanie radnym do zaopiniowania na kolejnych komisjach Rady Miejskiej, a następnie skierowany na Sesję Rady Miejskiej. Zaktualizowany dokument zastąpi funkcjonującą dotychczas Strategię Rozwoju Gminy Pińczów, która przyjęta została uchwałą Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej w Pińczowie w  czerwcu 2004 roku.

Aktualizacja Strategii wynika z konieczności dostosowania tego dokumentu do aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej gminy oraz nowej formuły planowania działań i wspierania ich z funduszy UE. Gmina na najbliższe lata zaplanowała szereg inwestycji ukierunkowanych na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. Ma to odzwierciedlenie w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku, który stanowi załącznik do projektu zaktualizowanej strategii.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Pińczów jest spójna z programami i dokumentami strategicznymi dotyczącymi rozwoju województwa świętokrzyskiego i kraju:
- Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 20020,
- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
- Narodową Strategią Spójności.

Strategia jest propozycją odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:
• Do czego winniśmy dążyć w kształtowaniu rozwoju miasta i gminy, jaką wizję jego przyszłości rysujemy w czasie jej tworzenia?.
• Co powinniśmy starać się osiągnąć w czasie 10 – 15 lat, tzn. jakie są nasze cele strategiczne?
• W jaki sposób chcemy nasze cele osiągać, jakie działania i zadania zamierzamy realizować.

Strategia rozwoju miasta i gminy jest adresowana do wszystkich, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w jego rozwoju:
• mieszkańców miasta i gminy we wszystkich formach organizacyjnych;
• władz samorządu miasta, samorządu wojewódzkiego, władzy państwowej tak regionalnej jak i centralnej;
• podmiotów gospodarczych tak lokalnych jak i zewnętrznych, instytucji wspierających gospodarkę i rozwój lokalny;
• banków i instytucji finansowych, w tym dysponujących funduszami wspierania rozwoju  852 tak krajowymi 686 - 1706 jak i zagranicznymi;
• instytucji użyteczności publicznej;
• naszych przyjaciół i partnerów zagranicznych.

Strategiczny plan rozwoju gminy pozwala obejmować wszystkie obszary działania w perspektywie wieloletniej. Celem Strategii jest wskazanie pożądanego wizerunku gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat, priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz działania, mające na celu realizację zamierzeń.

Przez 2 tygodnie mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu aktualizacji strategii.

Projekt aktualizacji strategii znajduje się w zakładce Wiadomości / pliki do pobrania.