Archiwum

Powrót do listy aktualności

Porozumienie podpisane 01.06.2017

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Pińczowie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach reprezentowanym przez Pana Dyrektora Tomasza Hałatkiewicza, a Gminą Pińczów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka.

Porozumienie związane jest z przygotowywanym przez gminę Pińczów wnioskiem w ramach „Rewitalizacji śródmieścia Pińczowa – etap II” działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich finansowanych w ramach RPO na lata 2014 – 2020. Przewidywany jest remont budynku dworca z wydzieleniem poczekalni, kasy i ogólnodostępnej toalety, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielenie i organizacja miejsca poświęconego na ekspozycje dotyczące historii rozwoju kolejki wąskotorowej, wyremontowany zostanie budynek stróżówki. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku kolejki oraz zmodernizowane zostaną tory do granic miasta.

Celem zawartego porozumienia będzie prowadzenie przedsięwzięć służących funkcjonowaniu kolejki wąskotorowej na odcinku Pińczów – Umianowice oraz:

- udzielenie wzajemnego nieodpłatnego wsparcia w realizacji działań projektowych obejmującego w szczególności wymianę doświadczeń w zakresie działalności statutowej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Gminy Pińczów,

- organizowanie zajęć terenowych, warsztatowych oraz praktyk z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego i turystycznego regionu Ponidzia,

- promowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych regionu Ponidzia.

DSC 0070