Archiwum

Powrót do listy aktualności

Plan pracy Rady Miejskiej na 2009 rok 06.01.2009

Na ostatniej sesji Rada Miejska ustaliła swój plan pracy na 2009 rok. W nowym roku zaplanowano 11 posiedzeń Rady Miejskiej.

LP

TERMINTEMATYKA SESJI

1

Styczeń

- Sprawozdanie z działalności MGOPS w Pińczowie za 2008 rok

- Podjęcie uchwał

2

Luty

- Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy za 2008 rok

- Informacja o załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego za 2008 rok.

- Podjęcie uchwał

3

Marzec

- Sprawozdanie z działalności Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. za 2008 rok

- Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok

- Podjęcie uchwał

4

Kwiecień

- Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2008 rok

- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

-Podjęcie uchwał

5

Maj

Sesja uroczysta

6

Czerwiec

-Sprawozdanie z działalności SZOZ w Pińczowie za 2008 rok

- Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów

-Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej

-Podjęcie uchwał

7

Sierpień

- Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie za 2008 rok, przyjętego uchwałą Nr XVIII/153/07 z dnia 5 grudnia 2007

- Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

- Podjęcie uchwał

8

Wrzesień

-Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009

- Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

-Podjęcie uchwał

9

Październik

- Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Pińczowie za 2008 rok

- Informacja o analizie oświadczeń majątkowych pracowników gminy za 2008 rok

- Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

-Podjęcie uchwał

10

Listopad

Sesja uroczysta

11

Grudzień

-Uchwalenie budżetu Gminy na 2010 rok

-Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy z uwzględnieniem poszczególnych jednostek OSP

- Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

-Podjęcie uchwał