Archiwum

Powrót do listy aktualności

Nowe biuro LGD Ponidzie 29.01.2009

Od początku lutego rozpocznie pracę biuro Lokalnej Grupy Działania Ponidzie. Biuro mieścić się będzie przy ul. Złotej 7 i czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 –15:30. Pracownik biura udzielać będzie informacji na temat działalności LGD Ponidzie, możliwościach pozyskiwania środków poprzez stowarzyszenie dla mieszkańców i organizacji z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

LGD Ponidzie jest  to grupa osób (zrzeszona w ramach stowarzyszenia) reprezentujących miejscową społeczność i zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego. LGD zakłada partnerstwo trójsektorowe,  w skład którego wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Głównym celem organizacji jest aktywizacja obszarów wiejskich w ramach środków pozyskiwanych z Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Przewidziane w ramach PROW 2007 – 2013 działania zostały podzielone na cztery osie priorytetowe:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
Oś 2: Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Oś 4: LEADER

Celem osi 4 LEADER  jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

„Lokalna Grupa Działania ma realizować cele osi Leader, jako oddolne, partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich. Grupa opracowała już lokalną strategię rozwoju (LSR) i przystąpi do realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne” – wyjaśnia Janusz Zieliński – pełnomocnik Gminy Pińczów ds. Leadera.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zatwierdzonej przez samorząd województwa, LGD Ponidzie  będzie ogłaszać konkurs na realizację projektów. Pracownicy biura LGD Ponidzie będą pomagać wnioskodawcom w przygotowaniu i wypełnieniu wniosków. Wspomniana pomoc będzie udzielana dla operacji z zakresu działań:

1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
3. „Odnowa i rozwój wsi”,
4. „małych projektów”.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ponidzie w II kwartale 2009 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków z zakresu „małych projektów” dla podmiotów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.