Archiwum

Powrót do listy aktualności

List intencyjny w sprawie giełdy rolnej 12.04.2017

Dziś w Urzędzie Miejskim w Pińczowie z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z powiatu pińczowskiego. Celem spotkania, w którym uczestniczyli oprócz gospodarza: Zdzisław Leks – Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, Krzysztof Słonina – Wójt Gminy Kije, Mirosław Walasek – Wójt Gminy Michałów oraz Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota było podpisanie listu intencyjnego w sprawie uruchomienia giełdy rolnej na targowicy miejskiej w Pińczowie.

W treści podpisanego listu czytamy: „Strony deklarują zamiar współpracy w celu utworzenia oraz wsparcia organizacji i rozwoju giełdy rolnej w Pińczowie w ramach zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II” w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji w konkursie Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Świętokrzyskiego – Działanie 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”.

Gmina Pińczów zobowiązuje się do złożenia projektu w ramach rewitalizacji na przystosowanie placu targowego w Pińczowie przy ul. Targowej, do celów giełdy rolnej i w tym celu złoży wniosek o dofinansowanie inwestycji i zrealizuje to zadanie.

Strony zobowiązują się do podpisania umowy partnerskiej oraz stosownego porozumienia dotyczącego funkcjonowania giełdy rolnej po uzyskaniu zgody właściwych Rad Gmin.

list 1

list 2