Archiwum

Powrót do listy aktualności

LGD "Ponidzie" zarejestrowane 07.03.2008

22 lutego 2008 roku stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.  Teraz LGD zajmie się przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, która opracowana zostanie na podstawie ankiet wypełnionych przez podmioty, które zrzeszyły się w stowarzyszeniu oraz mieszkańców z obszaru, który obejmuje swoim działaniem LGD Ponidzie, tj z Gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów i Złota.

„Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców na temat preferowanych kierunków rozwoju obszarów wiejskich” -  mówi Janusz Zieliński pełnomocnik Gminy Pińczów ds. Leadera. „W ankiecie zwracamy się do respondentów z prośbą o odpowiedź na kilkanaście krótkich pytań dotyczących m.in. preferowanych działań i potrzeb we własnej miejscowości, atrakcji które należałoby umieścić w ofercie turystycznej, barier w rozwoju działalności gospodarczej, usług jakich brakuje na obszarach wiejskich oraz priorytetów i kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Chcemy, aby to właśnie mieszkańcy, a nie urzędnicy określili priorytety, jakie znajdą się w Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego prosimy i zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ankiet.”

Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w punkcie informacyjnym. Wypełnione ankiety można odesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@pinczow.com.pl lub zostawić na miejscu w punkcie informacyjnym urzędu.

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, mającym na celu aktywizację obszarów wiejskich w ramach środków pozyskiwanych z unijnego programu Leader.

Leader to program Unii Europejskiej wspierający rozwój obszarów wiejskich. Gminy objęte tym programem mają możliwość ubiegania się o środki na realizację działań związanych z odnową i rozwojem wsi, tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw oraz na działania związane z różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej. Aby na danym terenie mógł zaistnieć program Leader musi zawiązać się Lokalna Grupa Działania, która przygotuje Lokalną Strategię Rozwoju. Obszar działania LGD może liczyć od 10 – 150 tys mieszkańców, ale optymalnie grupa powinna obejmować około 50 tysięcy mieszkańców. Ilość środków, o które będzie mogła starać się LGD powiązana jest ściśle z ilością mieszkańców, których LGD obejmie. I tak na jednego mieszkańca można otrzymać 42,64 euro.

Gmina Pińczów już we wrześniu 2007 roku podjęła starania o utworzenie Lokalnej Grupy Działania. Obecnie w ramach LGD Ponidzie zrzeszyło się 27 podmiotów; stowarzyszenie cały czas zachęca i zaprasza nowych chętnych do włączenia się i działania w strukturach LGD.

Szczegółowych informacji na temat LGD Ponidzie udziela Janusz Zieliński – pełnomocnik gminy ds. Leadera, pokój nr 4A , tel 041 357 38 71 wew 47.

Pobierz:  Ankieta LGD Ponidzie