Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora 24.06.2008

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPOŁU   SZKÓŁ  W  PIŃCZOWIE

I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel spełniający wymogi Rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003 roku   w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek ( DZ. U. z 2003 r.   nr  89 poz. 826 z późn. zmianami).
1. Posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole.

2. Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

3.  Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

4.  W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu,  szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

5.  Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

6. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112  z późn. zm. ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

7. Nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

8. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zawiązanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.  114 z późn. zmianami)

9. Stanowisko dyrektora zespołu szkół może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu,  który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole  wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-8.
II. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju zespołu.
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty  potwierdzające  posiadanie wymaganego wykształcenia.
4. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo  zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  stanowisku kierowniczym.
6. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne  stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112   i  Nr 137, poz.1304  z    późn. zmianami ), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zawiązanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.  114 z późn. zmianami).
10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z  późn. zmianami).

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem    Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół  w  Pińczowie w terminie do 8 lipca 2008 roku, na adres:
        Urząd Miejski w Pińczowie
        ul. 3 Maja 10
        28-400 Pińczów

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

IV.  O terminie, miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
mgr  inż.  Włodzimierz  Badurak