Archiwum

Powrót do listy aktualności

Infromacja o wynikach konsultacji 20.12.2017

Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 grudnia 2017r. zostało zamieszczone w: BIP, na stronie Urzędu Miejskiego www.pinczow.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Pińczów.

Termin konsultacji został wyznaczony od dnia 12 grudnia do dnia 19 grudnia 2017r.

Uwagi do projektu uchwały można było składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.12.2017r. Wypełnione i podpisane formularze należało składać w terminie od dnia 12.12.2017r. do dnia 19.12.2017r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie pok. nr 29, albo przesłać na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

Decydowała data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie .

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.