Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dowody osobiste - nowe przepisy 23.02.2009

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe regulacje prawne, na podstawie których unieważniane będą z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198).

Jeśli następuje zmiana danych, które umieszczone są w dowodzie osobistym, (np. zmiana imienia, nazwiska, adresu) zobowiązani jesteśmy do złożenia wniosku o nowy dowód osobisty w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany.

W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku organ gminy z urzędu unieważnia dowód osobisty:
- w przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju - po trzech miesiącach od dnia, w którym nastąpił obowiązek wymiany
- w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą - po czterech miesiącach od dnia, w którym nastąpił obowiązek wymiany.

Inne przypadki, i terminy, w których organ gminy z urzędu unieważnia dowody osobiste to:
- zgon posiadacza dowodu osobistego - z dniem zgonu;
- utrata obywatelstwa polskiego - z dniem utraty;
- zawiadomienie o utracie, zniszczeniu dowodu osobistego - z dniem zawiadomienia;
- przekazanie przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego - z dniem przekazania;
- wymiany posiadanego dowodu osobistego - z dniem odbioru nowego dowodu osobistego;
- upływ ważności dowodu osobistego - z dniem upływu ważności.