Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dofinansowanie usuwania azbestu 01.07.2009

Do 1500 zł wyniesie dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu z pokryć dachowych. Od 1 lipca 2009 mieszkańcy Gminy Pińczów mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego o dofinansowanie usuwania azbestu ze swoich nieruchomości. Szacunkowo na terenie Gminy Pińczów  znajduje się około 140 tysięcy m2 azbestu.

Wczoraj Rada Miejska przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczów”. Program zakłada poprawę stanu środowiska poprzez usunięcie wyrobów azbestowych. Jednym z instrumentów wpływających na osiągniecie zakładanych celów ma być udzielenie pomocy finansowej dla mieszkańców zmierzających zastąpić pokrycia dachowe zawierające azbest na inne. Materiałem wyjściowym opracowania Programu była inwentaryzacja wyrobów i odpadów zawierających azbest, którą przeprowadzono w 2008 roku. Z analizy zebranych informacji wynika, że większość azbestu na terenie gminy Pińczów znajduje się na terenach wiejskich i są to przede wszystkim pokrycia dachowe z eternitu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. 95% stanowią faliste płyty cementowo-azbestowe, pozostała część to płyty typu „KARO”.

Azbest to nazwa handlowa grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest znany jest już od starożytności, ale jego popularyzację jako surowca przyniosła rewolucja przemysłowa. W okresie ostatnich stu lat azbest był stosowany w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych - przede wszystkim do produkcji artykułów budowlanych - głównie płyt dachowych i elewacyjnych oraz rur. Azbest był wykorzystywany jako cenny surowiec ze względu na swoje zalety: odporność na działanie wysokich temperatur, mrozu i kwasów oraz elastyczność.

Na terenie naszego kraju jest ponad 15 milionów ton wyrobów zawierających azbest (w tym ponad 1,3 miliarda m2 płyt azbestowo - cementowych). Eternit (potoczna, handlowa nazwa wyrobów budowlanych zawierających azbest) był w latach 1960 - 1980 stosowany jako pokrycie dachowe ze względu na swoje ogniotrwałe właściwości. Nieuszkodzone pokrycia eternitowe są nadal stosunkowo bezpieczne. Dopiero uszkodzenia i pęknięcia uwalniają niebezpieczne dla zdrowia człowieka pył i włókna. Szkodliwość azbestu zależy właśnie od średnicy i długości włókien. Najbardziej niebezpieczne są te niewidoczne gołym okiem. Malutkie włókna nie są zatrzymywane przez górne drogi oddechowe i z łatwością docierają do płuc, gdzie w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Poza działaniem rakotwórczym azbest jest również przyczyną powstawania wielu innych chorób, np. pylicy azbestowej (azbestozy). W związku z tym, że choroby wywołane azbestem rozwijają się po 20 - 30 latach wdychania włókien, zagrażają one szczególnie dzieciom i młodzieży obecnie przebywającymi w środowisku zanieczyszczonym azbestem. Niebezpieczne włókna azbestowe uwalniane są z uszkodzonych płyt na dachach i elewacjach budynków, a także z dzikich wysypisk odpadów azbestowych, które można napotkać w lasach i przydrożnych rowach.

Od 2002 roku obowiązuje w Polsce trzydziestoletni „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Zgodnie z nim każda gmina powinna mieć opracowany program usuwania azbestu na swoim terenie. Celem programu gminnego jest edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu oraz pomoc w pozyskaniu środków na jego bezpieczne usunięcie. Zgodnie z przyjętym wczoraj przez Radę Miejską w Pińczowie programem, gmina może pokryć część kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów, w tym wyrobów budowlanych zawierających azbest. Dofinansowania będą przekazywane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2009 roku zabezpieczono na ten cel 15000 zł.

Jak starać się o dofinansowanie?

Od 1 lipca 2009 właściciele nieruchomości z Gminy Pińczów mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. We wniosku należy uwzględnić rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest), szacunkową ilość odpadów i źródło jego powstania (skąd odpad pochodzi – wymiana pokrycia dachowego/elewacji). Wzór wniosku znajduje się do pobrania na stronie internetowej UM lub w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego.

Gmina Pińczów będzie wspierać w formie ryczałtu usuwanie odpadów zawierających azbest pod warunkiem, że prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem prowadzone są zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firmę posiadającą zatwierdzony przez Starostę program gospodarki niebezpiecznymi odpadami zawierającymi azbest.

Zwrot części kosztów związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu nastąpi wtedy, gdy właściciel posesji dopełni wszystkich wymogów prawa w tym zakresie:
- zgłosi organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiar wykonania prac
- demontaż i wywóz odpadów przeprowadzi firma posiadająca uprawnienia i zezwolenia
- podpisze umowę z Gminą Pińczów o współfinansowanie usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu. Jeśli łączna wartość zgłoszonych wniosków przekroczy limit środków przeznaczonych na ten cel, wnioskodawcy zostaną poinformowani o terminie ich rozpatrzenia.

Informacji na temat dofinansowania udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego:
z-ca naczelnika Alina Pełka – (041) 357 38 71 wew. 68
inspektor Agnieszka Nowak – (041) 357 38 71 wew. 31

Pobierz:

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
- wniosek o dofinansowanie