Archiwum

Powrót do listy aktualności

Certyfikat Bezpieczeństwa dla szkoły z Młodzaw 25.11.2008

Poprawa bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, ograniczenie nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci to cel jaki stawia sobie każda gmina. Placówki oświatowe wychodząc naprzeciw tym zadaniom przystępują do programów i akcji profilaktycznych z udziałem służb mundurowych. Zespół Placówek Oświatowych z Młodzaw, gdzie wdrożony został program profilaktyczno-prewencyjny "Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty", jako jedna z 7 szkół z województwa świętokrzyskiego, nagrodzony został Certyfikatem Bezpieczeństwa potwierdzającym wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole.

<img src="images/aktualnosci/old/news/5691227600340komisja 006.jpg" border="0" alt="" />

<img src="images/aktualnosci/old/news/5001227600361komisja 011.jpg" border="0" alt="" />

W roku szkolnym 2007/2008 Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Młodzawach  przystąpiła do wdrożenia programu profilaktyczno – prewencyjnego „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”, realizowanego pod patronatem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Kuratora Oświaty w Kielcach. Głównym celem programu było zapewnienie wszechstronnego bezpieczeństwa dzieciom w wieku 7 – 9 lat, poprzez podjęcie działań profilaktycznych zmierzających do kształtowania prawidłowych postaw, nawyków i umiejętności.

Osobami odpowiedzialnymi za jego realizację i prawidłowy przebieg byli: dyrektor – Ewa Bugaj,  koordynator programu – Agnieszka Kordyl, nauczycielki kształcenia zintegrowanego – Anna Piotrowska, Renata Basąg. W programie brali udział uczniowie klas I-III, ich rodzice, nauczyciele oraz powołana w szkole Rada Bezpieczeństwa.
W ramach realizowanego programu szkoła podjęła  współpracę z: Komendą Powiatową Policji, Powiatową Strażą Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia  i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Pińczowie.

Przystąpienie przez szkołę do realizacji programu stało się impulsem  do wdrożenia konkretnych działań profilaktycznych zmierzających do kształtowania u dzieci prawidłowych postaw i nawyków bezpiecznego zachowania. W trakcie trwania programu dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach dotyczących bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niebezpiecznych zabaw, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, konkursach oraz spotkaniach i prelekcjach organizowanych przy współpracy z instytucjami współpracującymi ze szkołą.    
   
Wszystkie podejmowane działania miały na celu przede wszystkim ograniczenie liczby nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat unikania zagrożeń pojawiających się w życiu codziennym oraz wyposażenie ich w konkretną wiedzę niezbędną do właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych czy nawet niebezpiecznych.

Duże zaangażowanie rodziców i nauczycieli spowodowało, że uczniowie chętnie brali udział w akcjach, zajęciach, spotkaniach i konkursach. Do właściwej realizacji wytyczonych celów i zadań przyczyniła się również realna pomoc funkcjonariuszy policji oraz innych instytucji z terenu miasta Pińczowa. Podjęte przez szkolę działania skutecznie podniosły poziom świadomości dzieci związany z ich bezpieczeństwem i zdrowiem.
Efekty działań dotyczących realizacji programu „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty” oceniała Komisja wizytująca placówki przy wykorzystaniu kwestionariusza sprawdzającego poziom bezpieczeństwa  w szkołach. W skład komisji weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Szczególnie zwracano uwagę na następujące obszary:
- bezpieczeństwo osobiste uczniów;
- współpraca Szkoła – Rodzice – Policja;
- zaangażowanie w realizację programu oraz inne programy     profilaktyczne realizowane na terenie placówki.

Spośród 99 szkół województwa świętokrzyskiego uczestniczących w realizacji tego programu, 14 zgłosiło udział w konkursie w celu uzyskania „Certyfikatu Bezpieczeństwa”. Siedmiu szkołom przyznano Certyfikat Bezpieczeństwa. W gminie Pińczów otrzymała go tylko Szkoła Podstawowa w Młodzawach. Uroczyste wręczenie certyfikatu na ręce dyrektora szkoły Ewy Bugaj odbyło się 20 listopada  w Kielcach podczas  olimpiady „Bezpieczeństwo na Piątkę”.