Archiwum

Powrót do listy aktualności

Budżet na 2008 rok 08.01.2008

Na ostatniej sesji Rada Miejska w Pińczowie przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2008 rok. Za przyjęciem było 16 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosu.

W przyjętym przez radnych budżecie gminy na 2008 rok dochody budżetu gminy szacuje się w wysokości 43 065 976 zł a planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 44 204 741 zł. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt w wysokości 1 138 765 zł, który zostanie pokryty w tej samej kwocie z zaciągniętego kredytu.

Podstawą ustalenia planowanych dochodów na 2008 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2007 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, realizowanych przez gminę, informacje o wysokościach subwencji na zadania gminy oraz informacje o wysokości planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy. 
Podział ogólny dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco: dochody bieżące (41 865 976 zł), dochody majątkowe (1 200 000 zł); a w przypadku wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17 424 192 zł), dotacje (4 250 400 zł), wydatki na obsługę długu tj spłata odsetek (400 000 zł), wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji (211 603 zł) oraz wydatki majątkowe (4 708 000 zł). Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2005 – 2006 w 2008 wyniesie 1 557 525 zł. W budżecie założono również rezerwę w wysokości 315 000 zł.

W budżecie zapisane zostały plany rocznych i wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych:
- Przebudowa chodnika na ulicy Pałęki
- Przebudowa drogi Pasturka - Krzywda
- Przebudowa drogi Byczów – Aleksandrów
- Przebudowa drogi Bogucice – Skałki
- Projekt przebudowy drogi w Skrzypiowie
- Przebudowa drogi w Kozubowie
- Wykup gruntu
- Komputeryzacja Urzędu - projekt unijny
- Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń Przedszkola nr 3 w Pińczowie pod potrzeby Ośrodka Zdrowia
- Przebudowa oświetlenia na Placu Konstytucji 3 Maja
- Budowa oświetlenia na ulicy dojazdowej przy ul. Przemysłowej w Pińczowie
- Opracowanie programu ciepłownictwa miasta Pińczowa
- Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Pińczowie
 
Szacowany w planie koszt powyższych inwestycji wyniesie 1 739 000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok ujętych w planie wieloletnim 2008 – 2010:
- Budowa wodociągu w Krzyżanowicach Dolnych 2007-2008
- Wodociąg Borków 2007-2008
- Budowa wodociągu Gacki wieś 2007-2009
- Budowa wodociągu w miejscowości Bugaj 2007-2009
- Budowa wodociągu w miejscowości Mozgawa 2007-2009
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów 2008-2010
- Budowa wodociągu w miejscowości Kowala 2007-2009
- Partycypacja w kosztach przebudowy ulicy Bat. Chłopskich w Pińczowie 2006-2009
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście - ulica Batalionów Chłopskich w miejscowości Pińczów 2007-2009
- Ewidencja dróg gminnych 2006-2008
- Budowa ciągu pieszego tzw. Stoku - projekt i wykonawstwo 2006-2009
- Budowa ulicy Grodziskowej wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie - projekt i wykonanie 2006-2008
- Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez tereny gmin: Busko-Zdrój, Wiślica i Pińczów - po śladach torów kolejowych - wspólna realizacja 2008-2009
- Budowa ulicy Przemysłowej - projekt i wykonawstwo 2006-2009
- Budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej w Pińczowie 2008-2009
- Przebudowa drogi wraz z budową chodnika i parkingu na osiedlu Gacki 2007-2008
- Budowa ulicy Łąkowej (dokończenie) 2007-2008
- Przebudowa ulicy Polnej 2007-2009
- Mieszkania socjalne 2007-2008
- Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej siedzibie Ośrodka Weterynarii w Leszczach na odrębne lokale socjalne 2007-2008
- Wymiana stropów i pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie 2007-2008
- Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Pińczowie 2008-2010
- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Pińczów-Skowronno Dolne 2007-2008
- Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 i SP nr 2 w Pińczowie 2008-2009
- Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie 2007-2010

Szacowany w planie koszt powyższych inwestycji w 2008 roku wyniesie  2 969 000 zł.

Szczegółowe informacje o budżecie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w Uchwałach Rady Miejskiej z 28 XII 2007.