Archiwum

Powrót do listy aktualności

Absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok przyjęte 29.04.2009

Rada Miejska przyjęła dziś sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pińczów w 2008 roku oraz udzieliła burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tego tytułu. Za głosowało 12 radnych, przeciw było 4.

Podstawą podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium były przedłożone przez Burmistrza roczne sprawozdanie budżetowe, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

W porządku obrad dzisiejszej – XXXIII sesji znalazły się sprawozdania: z działalności Wodociągów Pińczowskich Sp. z o.o. za 2008 rok,  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych i kulturalnych na terenie gminy za 2008 rok.


W trakcie sesji burmistrz wręczył dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczniów pińczowskich gimnazjów: Urszuli Fijałkowskiej (Gimnazjum Nr 1), Piotra Kubika i Sylwii Jurewicz (Gimnazjum Nr 2), którzy jako laureaci olimpiad na szczeblu wojewódzkim zwolnieni byli z egzaminu gimnazjalnego.

Radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla  Gminy Busko-Zdrój – udzielenie Gminie Busko-Zdrój dotacji celowej w kwocie 5989,09 zł związane jest z projektem „Kolektory słoneczne”, do którego Gmina Pińczów przystąpiła z innymi gminami Powiatu Buskiego i Gminą Kije. W marcu podpisany został list intencyjny, w którym gminy wyraziły wolę współpracy i wspólnego przygotowania oraz wdrożenia do realizacji projektu. Środki przekazane w dotacji celowej przeznaczone są na opracowanie strategii projektu, opracowanie i złożenie zarysu projektu oraz wniosku o środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.     
- zmian w budżecie Gminy na rok 2009 – wśród zmian zlazły się m.in. zwiększenie o 78000 zł środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Pińczowie” i o 20000 zł środków na „Przebudowę chodnika na ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie”.
- wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów – w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – w zamian za udziały – Od 1 maja 2009 roku Gmina Pińczów przejmuje zadania z zakresu ciepłownictwa od Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju, z którego wystąpiła. Część przejętego majątku gmina przekaże na własność PEC Sp. z o.o. w Pińczowie, będąca spółką gminną. Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmie nieruchomość (kotłownia osiedlowa La Monte`a) oraz środki trwałe stanowiące załącznik do uchwały. Przekazanie nastąpi aktem notarialnym.
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze bezprzetargowej – wyraża się zgodę na wydzierżawienie dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na okres 10 lat nieruchomości gruntowych w Pińczowie, na których znajdują się 4 wymiennikownie.
- wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów – w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – w zamian za udziały – aport stanowią urządzenia kotłowni olejowej znajdujące się w budynku DPS przy ul. Wesołej o wartości 75029,78 zł.
- zmieniająca uchwałę nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego – w 2007 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wspólnej realizacji z Województwem Świętokrzyskim rozbudowy drogi wojewódzkiej relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście – ulica Batalionów Chłopskich w Pińczowie. Zasady realizacji tej uchwały opisane zostały szczegółowo w porozumieniu pomiędzy Gminą Pińczów a Województwem Świętokrzyskim. Prace projektowe podzielone były na II etapy (I - od Brześcia do granic Pińczowa, II – od granic Pińczowa do ul. Batalionów Chłopskich). Przy projektowaniu drogi wojewódzkiej na odcinku w Pińczowie wystąpił problem z odprowadzeniem wód opadowych. Konieczne jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do kolektora burzowego usytuowanego przy ul. Republiki Pińczowskiej, co powoduje rozszerzenie zakresu zadania o odcinek od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Republiki Pińczowskiej.
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli – przedmiotowa uchwała określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i została przekazana do zaopiniowania związkom zawodowym stosownie do art. 19 ust 2 ustawy o związkach zawodowych. Związki przedłożyły opinię negatywną. Zapisy dotyczące wysokości środków na nagrody oraz sposobu podziału tych środków, a także ogólnych zasad ich przyznawania zawarte zostały w uchwale Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej z dnia 28 I 2009 roku, która została uzgodniona ze wszystkimi związkami zawodowymi.
- pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Leśnej w Pińczowie – w celu uporządkowania istniejącej ewidencji i klasyfikacji dróg, z uwagi na to, że ulica ta znajduje się w ciągu drogi powiatowej konieczne jest pozbawienie tej drogi kategorii drogi gminnej.
- zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVII/139/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – w związku z porządkowaniem przez Urząd Marszałkowski spraw związanych z ewidencją dróg na terenie województwa, ustaleniem ich przebiegu i zmianą ich numeracji stosowne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – Gmina Pińczów przekazuje na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” działkę 81/5 (zajęta pod wybudowany blok Spółdzielni), a Spółdzielnia przekazuje na rzecz Gminy Pińczów działki 81/7 i 41/8 (działki te zajęte są pod drogi). Zamiana nieruchomości następuje bez żadnych opłat.
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu – wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Pińczowie (działka Nr 132 o powierzchni 0,7668 ha). Cena wywoławcza wynosi 4600 zł.
- nabycia nieruchomości – postanawia się wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Pińczów niezabudowanych nieruchomości położonych w Pińczowie przy ul. Łąkowej od właścicieli 16 działek. Tereny te, zgodnie z decyzją burmistrza z 18 listopada 2002 roku, przeznaczone zostały na zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie odcinka ul. Łąkowej. Konsekwencją powyższego jest konieczność nabycia tych nieruchomości przez gminę.