Archiwum

Powrót do listy aktualności

“Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” 20.05.2008

W poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyła się konferencja poświęcona konsultacjom projektu “Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Gminę Pińczów reprezentował wiceburmistrz – Marek Zatorski. 

Prezentację projektu “Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” przedstawiła kierownik Edyta Marcinkowska i Magdalena Pokora z Oddziału Kształtowania Środowiska, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
Konieczność opracowania „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w województwie świętokrzyskim” wynika z ciągłego poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów wynikających z prowadzonej gospodarki wodno - ściekowej na terenie województwa świętokrzyskiego, dla osiągnięcia stanu równowagi i uporządkowania spraw gospodarowania ściekami, przy konieczności odrabiania ogromu dotychczasowych zaniedbań.
Gminy, które utworzyły aglomeracje powyżej 2000 RLM, w obecnym okresie programowania na lata 2007-2013 mają „zielone światło” do zintensyfikowania działań w kierunku budowy kanalizacji sanitarnej. Pozostaje jednak nierozwiązany problem terenów, które nie są objęte aglomeracją powyżej 2000 RLM oraz miejscowości w aglomeracjach pow. 2000 RLM, na terenie których nie ma ekonomicznego uzasadnienia (wskaźnik 120 mieszkańców na 1 km sieci) budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych. Mając na uwadze  trudności związane z finansowaniem takich zadań Oddział Kształtowania Środowiska Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podjął się opracowania „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”.

Opracowując projekt „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” Zarząd Województwa zobowiązany jest do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu programowego.
Powyższy obowiązek nałożony został w art. 41 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150). Wynika on z konieczności przeprowadzenia przez właściwy organ administracji postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które odbywa się w oparciu o niniejszy dokument „Prognozy...”
Prognoza oddziaływania na środowisko, powinna również uwzględnić informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych z projektem dokumentu.

Ponadto wskazano konieczność wytypowania w Prognozie tych oczyszczalni, które będą zlokalizowane na terenach szczególnie wrażliwych i cennych przyrodniczo, których budowa i funkcjonowanie może mieć wpływ na siedliska przyrodnicze i gatunki chronione. Zaproponowano również sposób monitorowania oczyszczalni na terenach szczególnie wrażliwych przyrodniczo pod kątem oddziaływania na przyrodę.
Zakres Prognozy jest w dużej części zakresem ustawowym, odnoszącym się do wielu innych dokumentów programowych, a treść zagadnień została dostosowana do specyfiki projektu „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”.

W 2007 roku Gmina Pińczów przyjęła „Program rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie Pińczów na lata 2007 – 2013” (uchwała XI/69/07 z 30 V 2007 roku).
W ubiegłym roku już wybudowane zostało 32 sztuki przydomowych oczyszczalni ścieków, a w tym roku gmina przygotowuje się do realizacji kolejnych 30. W chwili obecnej wykonane są już projekty na budowę oczyszczalni oraz złożona została Karta Informacyjna o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie: www.sejmik.kielce.pl